АНЧЫЛАРНЫН КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ ! 

Эрзин кожууннун девискээринге 2017 чылдын август 1-ден эгелеп дараазында черлик аннарны аннап болурунун чопшээрелин анныыр ажылынын куруне инспекторундан ап болур.
1). Адыг (аннаар хуусаазы август 1-ден ноябрь 30-ге чедир);
2). Хаван (аннаар хуусаазы август 1-ден октябрь 14-ке чедир);
3). Те (аннаар хуусаазы август 1-ден ноябрь 30-ге чедир);
4). Хулбус (аннаар хуусаазы август 15-тен сентябрь 10-га чедир);

Аннаар чопшээрелди алырда куруне каайлызынын чыылдазын (гос.пошлина) база чопшээрел ортээн толээр, а бору аннаар чопшээрелди алырда чугле куруне каайлызынын чыылдазын толээш дараазында документилерни коргускеш киирген билдириишкинин езугаар чопшээрелди алыр:
1. Паспорт.
2. Анчынын биледи.
3. Эдилеп турар хууда боозунун чопшээрели.
4. ИНН.
Республиканын девискээринде аргаларга, тайгага орт улуг когаралды чедирип болурун барымдаалап Тыванын Чазаанын ундургени онза байдалды чарлаан доктаалдарны массалыг информация чепсектеринден таныжып, хажытпас болза эки.

Харылзажыр телефон:89232674277
Эрзин кожуунда анныыр ажылдын
куруне инспектору Тарначы В.С.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.