АНЧЫЛАРНЫН КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ ! 

Эрзин кожууннун девискээринге 2017 чылдын август 1-ден эгелеп дараазында черлик аннарны аннап болурунун чопшээрелин анныыр ажылынын куруне инспекторундан ап болур.
1). Адыг (аннаар хуусаазы август 1-ден ноябрь 30-ге чедир);
2). Хаван (аннаар хуусаазы август 1-ден октябрь 14-ке чедир);
3). Те (аннаар хуусаазы август 1-ден ноябрь 30-ге чедир);
4). Хулбус (аннаар хуусаазы август 15-тен сентябрь 10-га чедир);

Аннаар чопшээрелди алырда куруне каайлызынын чыылдазын (гос.пошлина) база чопшээрел ортээн толээр, а бору аннаар чопшээрелди алырда чугле куруне каайлызынын чыылдазын толээш дараазында документилерни коргускеш киирген билдириишкинин езугаар чопшээрелди алыр:
1. Паспорт.
2. Анчынын биледи.
3. Эдилеп турар хууда боозунун чопшээрели.
4. ИНН.
Республиканын девискээринде аргаларга, тайгага орт улуг когаралды чедирип болурун барымдаалап Тыванын Чазаанын ундургени онза байдалды чарлаан доктаалдарны массалыг информация чепсектеринден таныжып, хажытпас болза эки.

Харылзажыр телефон:89232674277
Эрзин кожуунда анныыр ажылдын
куруне инспектору Тарначы В.С.

АНЧЫЛАРНЫН КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ ! : 15 комментариев

  1. If you or a loved one are struggling with substance use or addiction, contact the Substance Abuse and Mental Health Services Administration SAMHSA National Helpline at 1-800-662-4357 for information on support and treatment facilities in your area best price for generic cialis 6 , Drug Interactions 7

  2. Tuesday, August 28, 2018 36 hour cialis online This review encompasses studies of dapoxetine pharmacokinetics, animal studies, human phase 1, 2 and 3 efficacy and safety studies and drug-interaction studies

  3. History of relative treatment previous medication for PCOS, previous surgical therapy and assisted reproductive technology for PCOS, previous exposure of CC, maximum dose of CC, cycles of Keep taking CC, ovulation by using CC, previous exposure of acupuncture treatment and reasons, and medication to adjust menstrual cycle. clomid for pct Rehmannia Rehmanniae Salviaemiltiorrhizae Bge.

  4. clomid by mail single center, large percentage of patients given gonadotropins , we d focus more on the trend of the curve rather than the absolute rates of success within each group.

  5. azithromycin and doxycycline Consistent with promising data of Cabay and coworkers, who reported rapid improvement in a patient with pustulosis plantaris and hyperostosis of the lumbar spine after two months of therapy with MTX 7.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.