Чоннун кичээнгейинге!

Моон-биле дыннадырывыс болза, адаанда ады кирген хамаатыларны, чок болза оларнын доргул-торелдерин Эрзин кожууннун чагыргазынын чер болгаш ончу килдизинге, 203 дугаарлыг орээлге  черинин документилерин сайгарары- биле черге хамаарышкан шупту документилерин  ап алгаш кээрин дыннаттывыс. Харылзажыр тел: 89235490552.

 

 

Хамаатыларнын данзызы

Санчий Сергей Иванович
Дондук Баир Борбак-оолович
Уржук Раиса Хайыновна
Чажытмаа Чамзырын Дегелдеевич
Адыя Бады-Эртине Кара-оолович
Дудуп Алексей Лудупович
Чыпсымаа Уран Сундуевна
Сандак Хеймерек Бажааевич
Ынаалай Елена Мижитовна
Серендук Сергей Амырович
Суван-оол Николай Мижит-Доржуевич
Кулдун Калаа Сагаачыевич
Кунгаа Долума Бууевна
Соян Роман Маадырович
Далай Намчылмаа Чындаловна
Аракчаа Антон Кызыл-оолович
Сегбе Шойжун Кыргысович
Сотпа Сергей Николаевич
Бимба Василий Ойдупович
Саныга Борбак-кыс Хырыгаевна
Баажай Кара-оол Самбиевич
Суван-оол Николай Доржуевич
Лаажап Ээлдек-оол Иванович
Сади Суге Сендиевич
Тонмит Чтнчура Донзуновна
Кунгаа Айыыр Бууевич
Сагаачы Александр Бадыевич
Бандан Байыр-оол Борисович
Бичелдей Байыр Кыргысовна

Эрзин кожууннун архитектура болгаш чер –ончу килдизи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.