Нарын сумузунга Наадым- 2018ч. болуп эрткен

Алды айнын 16- да кайгамчыктыг хиндиинде хир чок, ак- кок дээр адаанга Эрзин кожууннун Нарын сумузунун кодээ ажыл — ишчилеринин байырлыг Наадымы болуп эрткен.

Наадым байырлалынга арында оорушку- маннайлыг ажыл- ишчилер чыглып кээп, амыр- мендизин солуп, кышты хур ашканын чугаалажып, чайгы уеде мал- маган семиртилгезин канчаар чорударын хоорежип органнар.

Нарын суму чагырыкчызы Банчын А.К. келген чонга, хундулуг аалчыларга байыр чедирип сос алган база улаштыр- ла ажыл- ишке толептиг чонун алгап- мактап, хол белектерин тутсуп, малчыннарын оорткен.

Дараазында состу Эрзин кожууннун чагырга даргазы  Артыш Михайлович Сат  чонга байыр чедирип, оорушкунун состерин чугаалап, ам- даа эптиг- демниг ажылдап, кожуунда мал бажын бедик деннелге остурерин чугаалаан.

Эрзин кожууннун депутады, Куруне Думазынын  депутадынын дузалакчызы Нурзат Эчис-Балдир Борисович. чонга байыр чедирип, аныяк оскенни мал ажыл- агыйынче кыйгырып, Чазактын бугу- ле толевилелдеринге киржирин кыйгырган.

Байыр чедириишкиннеринден оске янзы- буру оюн- тоглаа кайгамчыктыг солун болуп эрткен. Оларнын аразындан назы хар аайы биле 4 хевирге аът чарыжын эртиргениннин дугайында биживестин аргазы чок. Бо болуп эрткен аът чарыжын Наадымнын деткикчилери шаннаан.

2 харлыг аъттар аразынга чарышка: 1 черге — Шижээ Менгинин кара аъды келген, 2 черни — Сегбе Буян-оолдун хоор  аъды алган,  3 черни — Биче-оол Мергеннин  кара аъды  база  4 черни -Дулгу Артыштын доруг малы алдылар.

3 харлыг аъттар аразынга чарышка: 1 черге -Дылбаа Сурэннин доруг аъды мурнап эрткен, 2 черни — Кежикти Монге-Байырнын кара аъды алды ,  3 черге -Дулгу Артыштын шилги аъды толептиг болду.

4 харлыг аъттарнын чарыжынга: 1 черге — Чооду Аюштун кара ала  аъды эрткен,  2 черни -Дулгу Артыштын доруг аъды алды,  3 черни — Ижи Буревтин калчан – доруг  малы алган. 4-дугаарында   Согаа Бурбэнии шавыдар тоонейлиг  аъды эрткен .

Улуг аъттар аразынга чарышка: 1 ги черге — Сарыг Алимнин бора аъды келген,  2- черге Шижээ Менгинии база бора малы эрткен,  3- ку черге Чооду Аюштуу хоор аъды келген,  4ку черге Сан-Хоо Доржунун хулур — доруг аъды келген.

Байырлалдын туннели малчыннар аразынга хуреш моорейи солун болуп эрткен.Ачыр- дачыр хурешкенинин  туннелинде: 1 черни  Дылбаа С. С. шанналы бензогенератор (деткикчизи Нурзет Э-Б Б. ог-булезинин мурнундан), 2 черни  Биче-оол А.В. шанналы бензогенератор  (Сат А.М. ог-булезинин мурнундан),  3 черни  Бавуу Д.В. шанналы эзер (Дойзумаа А. Д. ог-булезинин мурнундан),  4 черни Чооду А. Б. шанналы эзер (Буян Роланнын ог-булузи   шаннаан). 5-8 чедир шанналдыг черлернин деткикчилери  — Биче-оол Р.К. биле Нима С.А. тывысканнар, шанналдары туран.

Наадымнын абсолюный хурежинге 1 черни Данаа Радий, 2 черни Куулар Аяс, 3 ку черни Дадый Гьятцо база 4 черни Серээдар Доржа алганнар.

Оон ынай ангыда «Эн –не тергиин «Аныяк ог булеге кыштаг» деп толевиледин киржикчизи»  Дыльбаа С.С.  бензопила биле шаннаткан, «Эн не тергиин чылгычы» деп атка толептиг Биче оол А.В. телевизор биле шаннаан, моон даа оске эн –не тергиинерни Нарын сумузуннун Наадымыннын деткикчилери шанап мактаан.  Байырлалдын туннели солун оюн – тоглаалыг коргузуг  болгаш кежээки чараш салют- биле хагдынган.

Каш чылда сумунун Наадым байырлалынга киришпээн малчыннар, кодээ ажыл — ишчилер, сумунун чону, келген аалчылар сеткилинден дыштанып, байырлалды онза деп демдеглээнер.

Байырлалга  дыка ковей деткикчилер улуг идигни берип, тускай шыырак шанналдарны тудускан. Оларга суму чагыргазынын мурнундан ооруп четтиргенивисти илередип, ак орукту, чедиишкиннерни кузедивис.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.