Социалдыг хомурну ог-булелерге дужурген

 

Бо шакта социалдыг хомурну Эрзиннин 5 , Бай-Дагнын 5 ог -булелеринге дужурген, бир камаз Нарынче унупту, оскези Эрзиннин арткан 2 бажынынга дужургеш, Сарыг-Булунга баар, оон улаштыр Моренче чоруур. Бо хун шупту 25 ог-булелер хомурлерин алыр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.