Профилактиктиг ажылдар

25.09.2018 чылда кожуун чагыргазы, полиция ажылдакчызы болгаш ооредилге эргелели Эрзин, Булун-Бажы, Бай-Даг сумуларынын школаларынга кем-херек уулгедир чоруктун профилактиктиг ажылды чоруткан. Ниитизи-биле 250-300 хире оореникчи хаара тутунган

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.