Чон-биле ужуралгазы

Ноябрь 3-тун хунунде, Эрзин кожууннуң депудады Нурзат Эчис-Балдир Борисович Мөрен сумузунуң чуртакчы чону-биле ужуражылганы кылган. Школа директору Эрес Викторович бодунуң кылган ажылдарын таныштырган. Чаа чылыг туалет, спортзал, одалга булуңу дээш көргеш эки деп түңнелге келгеннер. Аныяк удуртукчунуң магаданчыг бир бодалы, школага кеш болбаазыраткаш, өөреникчилерге аът херекселдерин дерип өөредир кружокту ажыдар деп шиитпирин депутадывыс деткээн. Депутат бодунуң амы-хуузундан өөреникчилерге янзы-бүрү оюннарның бөмбүктерин белекке берген.
Сумунуң чагырыкчызы Чоомбул Чаяна Юрьевна, оралакчызы Дензин Айдемир Шолбанович биле ужурашкаш, сумунуң девискээринге чонга чаа кудукту кылып материалдыг дузаны чедирер деп шиитпирлээннер, улуг кыш дүшпээнде кудукту төндүр кылгаш дүрген ажылдадып, чонга эки байдалды тургузарын далашканнар, суурнуң удуртукчулары эки ажылдап турар деп түңнелге келгеш, ам-даа демнежип, чонувус дээш тура дүшпейин ажылдаарын күзеп чагаан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.