Россиянын Куруне Думазынын депутады Мерген Ооржактын кожуун Наадымы-биле байыр чедириишкини.

Хүндүлүг Орлан Эрес-оолович, эргим, хүндүлүг чонум! Эрзин кожууннуң малчыннары, тараажылары, көдээ ишчилери!

Эрзин кожуунуң Наадымы таварыштыр бүгү чонга сеткил-чүрээмниң ханызындан изиг байырымны чедирип тур мен.

Кожууннуң ажыл-ишчилериниң чырык төөгүзү Россия күрүневистиң, Тыва республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге, ооң ниитилел-политиктиг тургузуунга киирген үлүг-хуузу улуг.

Көдээ ажыл-агыйның продукциязын бүдүрүп үндүреринге, малдың баш санын өстүрүп көвүдедиириниң талазы-биле Эрзин кожуун Тывада көскү черни ээлеп турар. Төлептиг өгбелеривистен дамчып келген чаагай күш-ажылчы чаңчылдарны бөгүнгү аныяк салгал эдерип, бедик көргүзүглерни чедип ап турары өөрүнчүг болгаш чоргааранчыг.

Малдың уксаазын экижидип, малдың чаш төлүн чидириг чокка камгалап ап, ооң баш санын чылдан чылче көвүдедип турарыңар, тараа шөлдеривистиң дүжүдүң элбээ – Силерниң дүн-хүн дивейн кызымак, чымыштыг ажыл-ижиңерниң түңнели-дир. Бо шупту чедиишкиннер чер-чурттувустуң бурунгаар угланыышкынныг хөгжүлдезинге бүзүрелдиг идигни берип турар. Мал болгаш чер ажылынга чедимчелиг байдал ала-чайгаар тургустунмас – ол дээрге хөй кижиниң күженниишкиниг ажылы болур. Аңаа чергелештир чер ажылын чогумчалыг чорудуп, суггаттыг шөлдерни, машина-техниканы чөп ажыглап тургаш мал-маганның өзеринге быжыг чылдагааннарны тургузуп ап турар силер.

Эргим хүндүлүг чонум! Эрзин кожуунуң малчыннары, тараажылары, көдээниң ажыл-ишчилери! Наадым таварыштыр силерге байырымны чедирип-тур мен! Тыва Арат Республиканың Совет Россияга каттышканындан бээр 75 чыл ою-биле! Кодан сыңмас малыңар хову-шөлдерге, даг-шаттарга чаптып  оъттазын! Кызыгаар чок шөлдериңерге тараа чалгып-ла турзун! Ал-боттарыңарга, аймак чонга каң-кадыкты, аас-кежикти, олча-омакты, бедик хей-аътты сеткилимниң арыындан йөрээдим!

Россия Федерациязының

Күрүне Думазының депутады                                          М.Д. Ооржак