Январь 3-те Эрзин кожуунга чырыткылыг Геше Долаан башкы кожууннун чонун айдызап «Сагыл четтирер» ёзулалды чонга тайылбырлап, сагылды чедирген. База ол ышкаш чоннун шыдалы куштелип, сайзыраарынче «Бай Намзырай» бурганнын судурун номчуп берген.Хой санныг кожуунувустун чонунун мурнундан четтиргенивисти башкывыска илередип узун назынны, кан дег кадыкшылды, ак орукту кузедивис!
Чонувуска буян чедирип улуг дузаны чедирген бистин чангыс чер чуртугларвывс Буян башкы, Дажымбаларнын ог-булези болгаш Субедей аттыг аныяктар агымынга кожуун чагыргазынын мурнундан четтиргенивис илередип могейдивис! Кылып чоруур ууле херээнер будунгур, буяннар оруунардан ыравас- ла болзунам! Курай! Курай! Курай!