2020 чылдын фераль -8- те Энерел клувунун ажылдакчылары болгаш херээженнер човулелинин кежугуннери тыва тон улуг, биче улуска кандааза, тыва тоннар быжып, даараар мастер клазын ооредип коргускен. Бистин ус-шевер даараныр хоочуннарывыс Ойдуп Тамара Доптановна, Мария Сергеевна Шойдун клувувусту сонуургап кээп боттарынын дааранып чораан уезин сактып, арга сумезин кадып чамдык даараары нарын хептерни быжарынын, даараарынын чажыттарын айтып берип коргускен.