19.02.2020 хунунде Эрзин кожуун чагырга даргазынын оралакчызы Шомбун Ш.В. «Субедей»аттыг Эрзин кожуунда аныяктар агымы Шойдуп П.М., Бар-оол Б.С. оларлар-биле Сарыг-Булун, Бай-Даг, Морен школаларынга ужуражылгаларны кылгаш, сарыг шажыннын ооредии-биле багай нугулдер болгаш шын орукту тып амыдырап оорениринин дугайында тайылбыр ажылын чоруткан. Бичии озуп олурар чаштарывыс сонуургалдыы-биле дыннап янзы-буру айтырыгларны салып харыыларны алганнар. Моон-даа сонгаар бо ажылды куштелдирип келир уевистин ажы-толун чазыг кылбас орукче киирип, амыдырал тударынче деткиир сорулганы салганнар.
Ооредиглер ам-даа уламчылаар…