ЧОННУН КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ!!!
Эрзин кожууннун чонну ажылга хаара трудар тову апрель 6 дан эгелеп дистанционно(электронно) хулээп алыышкынны чорудар. Херек документилер:
1) Паспорт-1,2 арын;
2) Инн;
3) СНИЛС;
4) аттестат(диплом);
5) трудовая книжка (записьтиг арыннарын шуптузун);
6) Счет (СБ или РСХ);
Инвалидностьтуг болза: Справка СМЭ и ИПРА программа.
Сканерлээш азы фотолап алгаш электронная почта биле чорудар yrzin_best@mail.ru
Харылзажыры биле телефон(сотовый) номерин бижиир. Электронная почталыг болза айтыр.
Харылзажыр телефон номерлери:
8(39439)22-217;
8(39439)22-160.