3 хардан 16 харга чедир ажы-толд\г ог-б\лелерге 10 мун рубль деткимче

Айтырыг. Коронавирус дээш ажы-толд\г ог-б\лелерге кандыг социал деткимчелерни Пенсия фондузу тыпсып турарыл?

Харыы. Россия Федерациязыныё Президентизиниё чарлыы езугаар апрель, май, июнь айларныё дургузунда уш хар четпээн ажы-толд\г, ие капиталынче эргелиг ог-б\лелерге социал деткимче кылдыр 5000 рубль хемчээлдиг толевирни Пенсия Фондузу таварыштыр толээри корд\нген турган.

Республиканыё 12 муё ажыг ог-б\лези апрель айда ук толевирни ап эгелей берген. Май айныё толевирлерин база чорудуп эгелээн. 5 муё акшаны ап эгелей берген ог-б\лелер катап чаа билдириишкин киирбес.

Май 11-де Президентиниё чонга илеткели езугаар ог-б\лелерге деткимчелерге  хамаарыштыр немелделерни киирген.

Бирээде. Апрель, май, июнь айларныё дургузунда уш хар четпээн ажы-толд\г ог-б\лелерге 5 муё рубль деткимчени ие капиталынче эргези чок ог-б\лелерге толээри корд\нген.

Ийиде. Июнь айда 3 хардан 16 харга чедир ажы-толд\г ог-б\лелер 10 муё рубль деткимчени алыр. Ук толевирни чаёгыс удаа толээр (ай санында эвес)

Айтырыг. 10 муё рубль толевирге хамаарыштыр долузу-биле тайылбырдан бээр силер бе?

Харыы. 10 муё рубль толевирни ог-буледе 3 хардан 16 харга чедир чеже уруг барыл, уруг б\руз\нге алыр. Чижелээрге 1 уруг бар болза 10 муё рубльду чаёгыс удаа алыр, бир эвес 2 уруглуг болза — 20 муё рубльду алыр.

Кайы уеден эгелеп уругнуё эргезин тодарадыр дизе бо чылдыё май 11-ден июнь 30-ге чедир 3-тен 16 харга чедир уругларга ук толевирни тыпсыр.

Чижелээрге уруг май 11-ниё мурнунда 16 харлапкан болза, ук толевирже эргези чок болур. 11.05.2004 чылдан эгелеп 30.06.2017 чылга чедир тор\тт\нген уругларга толевирни тыпсыр.

Оон бир онзагай ч\\л, май-июнь айларда уруг 3 харлапкан болза 5 муё рубльды 3 харга чедир база алыр. Оон аёгыда ол уруг 10 муё рубльче база эргези бар. Чижелээрге май 12-де уруг 3 харлапкан болза ог-буле 5 муё рубльды  апрель, майда алган даа болза, 10 муё рубльче база эргези бар болур.

Айтырыг. Ук толевирлерни тыпсырда ог-б\ленин ай санында орулгазын барымдаалаар бе?

Харыы. Чок. Ай санында 5 муё рубльду база чаёгыс удаа толээр 10 муё рубльду тыпсырда ог-б\лениё орулгазын, ада-иезиниё ажылдап ажылдавайн турарын корбес, ч\гле билдириишкин езугаар тыпсыр. Ынчалза-даа шиитпирни \нд\рерде ада-ие эргезин казыткан таварылга барын азы чогун барымдаалап чогуур медээлерни коруп тургаш шиитпирни \ндурер. Бир эвес ада-ие эргезин казыткан болза ук толевирлерже эргези чок болур.

Айтырыг. Билдириишкинни кандыг хевирге база кажанга чедир киирип болурул?

Харыы. Билдириишкинни октябрь 1-ге чедир киирип болур. Чижелээрге сентябрьда билдириишкинни киирген болза, чогуур ужурлуг толевирлерни хары угда шуптузун алыр.

Ынчангаш чурттакчы чонга с\мелээривис, чаа коронавирус (covid-2019) халдавырлыг аарыын нептерээрин болдурбазы-биле профилактика хемчеглерин, бот изоляция чурумун сагыырын сүмелеп, билдириишкиннерни электроннуг хевирге чаёгыс аай к\р\не ачы-дуза порталындан чоргузарын диледивис.

Ол ышкаш, чогуур билдириишкинни кичээнгейлии-биле, документилер езугаар шын долдуруп, банкыныё реквизиттерин шын айтыры чугула.

Айтырыг. Билдириишкинни чурттап турар чериниё пенсия фондузунче киирер бе азы кандыгыл?

Харыы. Билдириишкинни киир бижиткен адрезиниё аайы-биле база чурттап турар чериниё аайы-биле киирип болур. Районда киир бижидилгелиг хоорайда чурттап турар хамаатылар бар. Билдириишкинни электроннуг хевирге киирип болурун база толевирни чугле банкыда агар-санынче шилчидерин барымдаалап, хамаатыларга киир бижидилгези езугаар районунуё пенсия эргелелинче киирерин сумеледивис. Пенсия фондузунун эргелелдери кирген билдириишкиннерни кор\п, чогуур хуусаада шиитпирлерни \нд\р\п, толелгени чорудуп турар.

Айтырыг. Билдириишкинни электроннуг хевирге чоргузупкан соонда, пенсия эргелели х\лээп алганын азы кор\п турарын кайыын билип ап болурул?

Харыы. Чангыс аай куруне ачы дуза порталындан билдириишкинни чоргузупкан соонда, ол билдириишкин кандыг чадада деп медээ (статузу) хууда кабинетте кост\п турар болур. Эё-не кол ч\\л билдириишкинни кичээнгейлиг, шын чазыг чок долдурары болур.

Айтырыг. Кандыг таварылгаларда толевирни алыр эргези чок болурул?

Харыы. Ажы-тол\н\ё хар-назыны корд\нген негелделерге д\\шпес таварылгыда, оон аёгыда ада-ие эргезин казыткан таварылгада база билдириишкинге шын эвес медээлер айыткан болза ол билдириишкинге шиитпир \нд\рбес.

Айтырыг. Хамаатыларга оон оске ч\н\ дамчыдып чугаалаар силер?

Харыы. Билдириишкинни октябрь 1-ге чедир киирип болурун катап дыёнадып, чурттакчы чонга далашпайын, чаа коронавирус халдавырлыг аарыын нептеретпези-биле профилактика хемчеглерин, бот изоляция чурумун сагып, бодунуё база чоок кижилериниё, ажы-толунуё кадыын камнап, билдириишкинни электроннуг хевирге чаёгыс аай к\р\не ачы-дуза порталындан чоргузарын, ол ышкаш шын долдурарын диледивис.  Кадык болурун кузедивис.